Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za návštevu na našej webovej stránke. Tiež nás teší, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť, ako aj o naše služby. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a je v
našom záujme, aby ste sa cítili pri návšteve našich internetových stránok v bezpečí. Vaše osobné údaje poskytované počas návštevy našich stránok spracovávame v zmysle ustanovení
platných zákonov o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na naše webové stránky www.optimalplus.sk, nie však na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých odkazy sa môžu nachádzať na našej stránke.

Keďže naša spoločnosť (OPTIMAL PLUS, s.r.o.) nezodpovedá za rozsah ochrany osobných údajov na týchto stránkach, je vo Vašom vlastnom záujme preveriť si obsah opatrení na ochranu osobných údajov týchto stránok.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom
IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku,
z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy (a to
technicky pomocou súborov cookies). Ostatné osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich
poskytnete z vlastnej vôle, t.j. keď s nami korešpondujete alebo vypĺňate formulár na našej stránke
a uvádzate v ňom svoje osobné údaje berte na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli budú
spracúvané na  účely uvedené  nižšie (časť použitie  a postúpenie  osobných údajov, účelová väzba)

Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba

Naša spoločnosť  použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok,
zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len
v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu:

 • ak zadáte svoj dopyt cez kontaktný formulár (napr. žiadosť o servis, žiadosť o predvádzaciu
  jazdu….), účelom spracúvanie je odpoveď na Váš dopyt ( právny základ spracúvania je plnenie
  predzmluvných vzťahov, ktorých ste stranou). Doba uloženie osobných údajov sú 3 roky odo dňa
  spracovania Vášho dopytu.
 • ak zadáte svoj akýkoľvek iný  dopyt cez kontaktný formulár (napr. sťažnosť, žiadosť
  o pripravovaných akciách spoločnosti), účelom spracúvanie je odpoveď na Váš dopyt (právny
  základ spracúvania je oprávnený záujem našej spoločnosti) . Doba uloženie osobných údajov sú 3
  roky odo dňa spracovania Vášho dopytu.

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu:

 • Ak sa prihlásite na odber newsletteru: údaje použité pri prihlásení  k odberu (e-mailová adresa)
  budú použité iba na zasielanie newsletteru. Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním
  dopytu cez kontaktný formulár alebo odhlásením sa z odberu  v e-maili, ktorým Vám bol
  newslettter doručený.  Účelom spracúvania je zasielanie informácií o produktoch, službách
  a podujatiach
  (právny základe spracúvania je váš súhlas). Doba spracúvania je pokiaľ nepríde k zrušeniu súhlasu
  na odber.

Naša spoločnosť samozrejme nevykonáva všetko spracúvanie osobných údajov sama, ale
prostredníctvom našich  spolupracovníkov, ktorý pre nás zabezpečujú správu stránky. Postúpenie
osobných údajov štátnym úradom  a iným príjemcom je vždy iba  na základe zákona.

Cookies

Spoločnosť používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej
stránky. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky.
Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču.
Cookies, ktoré sa do vášho počítaša už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

Bezpečnosť

Spoločnosť OPTIMAL PLUS, s.r.o. prijíma na ochranu Vašich osobných údajov vhodné  technické
a organizačné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje pred  manipuláciou, stratou, zničením
alebo neoprávneným prístupom k nim.

Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo od nás žiadať
informáciu/potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame
máte :

 • Právo Získať prístup k týmto údajov
 • Právo na vyžiadanie  kópie osobných údajov
 • Právo Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Právo na Opravu Vašich osobných údajov
 • Právo na Obmedzenie spracúvania Vašich  osobných údajov
 • Právo na Prenosnosť osobných údajov
 • Právo Namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 • Právo na Vymazanie osobných údajov ( právo „ na zabudnutie“)
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

So svojou sťažnosťou sa  môžete obrátiť na dozorný orgán,  ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail: email hidden; JavaScript is required, https://dataprotection.gov.sk, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne.

Všetky vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov .